Skip to content

Vision peer support

Vi arbetar för att alla som diagnostiseras eller lever med hiv ska få information och erbjudas kamratstöd.

En vision om systematiserat kamratstöd/peer support

”Peer support eller kamratstöd på svenska, betyder att två eller flera personer som lever med hiv möts med ett fokus på ömsesidigt lärande och att växa som individer. Peer support bygger på tron om att dela erfarenheter och gemenskap kan förändra våra liv, eller vårt community till det bättre.”

Systematiserad peer support för personer som diagnosticeras eller lever med hiv finns idag inte i Sverige. Kamratstöd och möjligheten att träffa någon annan som lever med hiv får personer genom informella nätverk eller patientorganisationer.

  Dessvärre saknar många som lever med hiv kontakterna, modet eller kunskapen att nå andra som lever med hiv och missar därmed möjligheten till att erbjudas peer support. För många leder detta till att livet med hiv blir onödigt ensamt och svårt.

Vår vision är att samtliga personer som diagnosticeras eller som redan lever med hiv, genom infektionsmottagningarna, får information och vetskap om att peer support existerar och kunskap om dess potentiella positiva effekter. Detta kallar vi systematiserad peer support. Systematiserad syftar i denna mening på att peer support informeras om och erbjuds genomgående till alla som lever med hiv.

Valet att nyttja peer support hamnar då hos individen, och blir inte som idag avhängigt om vilken klinik, sjuksköterska eller läkare man råkar få.

I till exempel Storbritannien, och många andra länder, finns redan peer support. Forskning visar på ett ökat välbefinnande för individen och minskade kostnader för det offentliga då personer med hiv efter att ha deltagit i peer support i mindre utsträckning har behov av att nyttja den ordinarie vården. Vi tycker det är eftersträvansvärt att nå liknande resultat i Sverige, för såväl samhälle som individ.

Peer support hiv PG Syd
Flödesschema på hur peer-support i praktiken skulle kunna se ut i vår region

Vad är peer support?

Peer, eller Personlig EgenErfaren Resurs som också används i svenska är en typ av kamratstödjare. Peer support innebär att personer som har gått eller går igenom liknande erfarenheter träffar varandra för att ge stöd. I praktiken kan det betyda att en person som nyligen fått hiv träffar en person som redan levt med hiv ett tag. Peer support syftar till att ge båda personerna (eller flera i de fall det rör sig om en peer-grupp) en känsla av stöd som gör att en inte känner sig ensam och bidrar till ett ökat välmående.

Varför är peer support bra?

Att få en hivdiagnos innebär att en berörs av såväl medicinska, sociala, sexuella som juridiska aspekter. Hiv är fortfarande stigmatiserat och i hög grad förknippat med vissa riskgrupper vilket ökar risken för diskiriminering. Med peer support bryts ensamheten och endast någon som har varit igenom en liknande resa kan på djupet förstå och relatera till den unika problematik som kommer med en hiv diagnos. I ett peer-möte finns också möjligheterna till att inte bara känna gemenskap och empati med varandra, utan också praktiskt kunna dela personliga berättelser som både inspirerar och ger vardagliga råd och tips.

Vilka vetenskapliga belägg finns?

Peer support är ett väl beprövat koncept som används inom behandling av flera andra diagnoser. Forskning finns från såväl utvecklingsländer i Afrika och Asien som från Europa och Nordamerika. Syftet med peer-support kan variera, från att uppmuntra till regelbundna läkarbesök och att ta sina mediciner, till psykosociala insatser för öka välbefinnande och livskvalité. I region Skåne har man inom psykiatrin implementerat ett liknande koncept där mentorer jobbar med brukare i öppenvården, konceptet har på senare år skalats upp. För mer läsning, se litteraturlistan längst ner på sidan.

Finns det exempel från andra länder?

Peer support för personer som lever med hiv, där sjukvård och patientföreningar samarbetar under samma tak är väl etablerat i flera länder, däribland Kanada, Australien och Storbritannien. I länder med sjukvård finansierad av försäkring och stödprogram finns också ofta service organisationer som hjälper individer att ansöka och navigera finansiering för vård.

Vad behövs för att få peer support i Sverige?

Regioner, patientföreningar och intresseorganisationer, infektionsmottagningar och andra enheter behöver samverka med ett patientcentrerat perspektiv. En vilja till förändring och en benägenhet att testa och utveckla verksamheter behövs också. För att få detta att hända kan politisk vilja vara nödvändigt.

Kostar peer support något för sjukvården?

Peer support behöver inte ta några resurser i beaktande för nuvarande hälso- och sjukvård. I Sverige har vi flera patientföreningar på både nationell och lokal nivå som med sin kunskap och erfarenhet kan bistå med resurser. Vidare visar studier att med systematiserad peer support, där alla ges möjlighet att få stöd, minskar vårdbehovet.

Litteraturlista

  • Reportageboken, Peer support inom psykiatri och socialpsykiatri, Hans Nordén och Martin Falkman, Nationell Samverkan för psykisk hälsa, 2018
  • Peterson et al., 2012, “The Forms and Functions of Peer Social Support for People Living with HIV”
  • Dutcher et al., 2011, ‘‘Positive Examples’’: A Bottom-Up Approach to Identifying Best Practices in HIV Care and Treatment Based on the Experiences of Peer Educators
  • Rosenfeld D et al., 2018, https://www.aidsmap.com/news/sep-2018/peer-support-crucial-many-people-living-hiv
  • Positively UK – National Standards for Peer Support in HIV – ladda ner här