Skip to content

Vision peer-support

Vi arbetar för att alla som lever med hiv informeras och erbjuds peer-support systematiskt via sin infektionsklinik.

En vision om systematiserad peer-support

Peer-support eller kamratstöd på svenska, är en form av psykosocialt stöd där personer som gått igenom liknande erfarenheter ger formellt och informellt stöd i syfte att bidra till bättre hälsa och välmående. Peer-support bygger på att dela erfarenheter och få individer att växa.

Systematiserad peer-support för personer som diagnosticeras eller lever med hiv finns idag inte i Sverige. Kamratstöd och möjligheten att träffa någon annan som lever med hiv får personer genom informella nätverk eller patientorganisationer.

  Dessvärre saknar många som lever med hiv kontakterna, modet eller kunskapen att nå andra som lever med hiv och missar därmed möjligheten till att erbjudas peer-support. För många leder detta till att livet med hiv blir onödigt ensamt och svårt.

Infektionsklinikerna är i detta centralt, då alla med en känd hiv-diagnos får sin vård på en infektionsklinik. Vår vision är att samtliga personer som diagnosticeras eller som redan lever med hiv, genom infektionsklinikerna, får information och vetskap om att peer-support existerar och kunskap om dess potentiella positiva effekter. Detta kallar vi systematiserad peer-support. Systematiserad syftar i denna mening på att peer-support informeras om och erbjuds genomgående till alla som lever med hiv. 

Valet att nyttja peer-support hamnar då hos individen, och blir inte som idag avhängigt om vilken klinik, sjuksköterska eller läkare man råkar få.

I till exempel Storbritannien och många andra länder är systematiserad peer-support ett etablerat koncept och arbetssätt. Forskning visar på ett ökat välbefinnande för individen och minskade kostnader för det offentliga då personer med hiv efter att ha deltagit i peer-support i mindre utsträckning har behov av att nyttja den ordinarie vården. Vi tycker det är eftersträvansvärt att nå liknande resultat i Sverige, såväl för samhälle som individ.

Vill du veta mer om peer-support och hiv?

Vår folder ger en kort och enkel introduktion till peer-support för personer som lever med hiv, och varför systematiserad peer-support borde vara en självklarhet i Sverige.

Peer-support för personer som lever med hiv

För en mer ingående problemformulering och peer-support i relation till begreppen livskvalitet, patientdelaktighet och resursutnyttjande, läs också vår rapport:

Peer-support rapport Positiva Gruppen Syd
Metod och koncept

Plusverket är en metod och resurs för dig som lever med hiv, eller för dig som arbetar med personer som lever med hiv, och vill erbjuda målgruppen utbildning och ett nätverk för stöd. Läs mer om Plusverket och ta del av vår metodbok på plusverket.se

Plusverket peer-support för personer som lever med hiv

Vad är peer-support?

Peer, eller Personlig EgenErfaren Resurs som också används i svenska är en typ av kamratstödjare. Peer-support innebär att personer som har gått eller går igenom liknande erfarenheter träffar varandra för att ge stöd. I praktiken kan det betyda att en person som nyligen fått hiv träffar en person som redan levt med hiv ett tag. Peer-support syftar till att ge båda personerna (eller flera i de fall det rör sig om en peer-grupp) en känsla av stöd som gör att en inte känner sig ensam och bidrar till ett ökat välmående.

Varför är peer-support bra?

Att få en hiv-diagnos innebär att en person berörs av såväl medicinska, sociala, sexuella som juridiska aspekter. Hiv är fortfarande stigmatiserat och i hög grad förknippat med vissa riskgrupper vilket ökar risken för diskriminering. Med peer-support bryts ensamheten och endast någon som har varit igenom en liknande resa kan på djupet förstå och relatera till den unika problematik som kommer med en hiv-diagnos. I ett peermöte finns också möjligheterna till att inte bara känna gemenskap och empati med varandra, utan också praktiskt kunna dela personliga berättelser som både inspirerar och ger vardagliga råd och tips. Peer-support som metod kan också erbjuda en hög grad av tillgänglighet då det bygger på och bidrar till nätverkande mellan patienter utanför vårdmiljön, samtidigt som kvalitet och patientsäkerhet uppfylls och bibehålls genom utbildning av peer-mentorer.

Vilka vetenskapliga belägg finns?

Peer-support är ett väl beprövat och etablerat koncept inom behandling av flera diagnoser. Forskning finns från såväl utvecklingsländer i Afrika och Asien som från Europa och Nordamerika. Syftet med peer-support kan variera, från att uppmuntra till regelbundna läkarbesök och att ta sina mediciner, till psykosociala insatser för öka välbefinnande och livskvalité. I Region Skåne har man inom psykiatrin implementerat ett liknande koncept där mentorer jobbar med brukare i öppenvården, konceptet har på senare år skalats upp. För mer läsning, se litteraturlistan längst ner på sidan.

Finns det exempel från andra länder?

Peer-support för personer som lever med hiv, där sjukvård och patientföreningar samarbetar under samma tak är väl etablerat i flera länder, däribland Kanada, Australien och Storbritannien. I länder med sjukvård finansierad av försäkring och stödprogram finns också ofta service organisationer som hjälper individer att ansöka och navigera finansiering för vård.

Vad behövs för att realisera en vision om systematiserad peer-support för personer som lever med hiv i Sverige?

Regioner, patientföreningar, intresseorganisationer, infektionsklinikerna och andra aktörer behöver samverka i ett patientcentrerat perspektiv. En vilja till förändring och en benägenhet att testa och utveckla verksamheter behövs också. För att få detta att hända kan politisk vilja vara nödvändigt.

Kostar peer support något för sjukvården?

Peer-support behöver inte ta några resurser i beaktande för nuvarande hälso- och sjukvård. I Sverige har vi flera patientföreningar på både nationell och lokal nivå som med sin kunskap och erfarenhet kan bistå med resurser. Vidare visar studier att med systematiserad peer-support, där alla ges möjlighet att få stöd, minskar vårdbehovet.

Peer support hiv PG Syd
Flödesschema på hur peer-support i praktiken skulle kunna se ut i vår region

Litteraturlista

  • Reportageboken, Peer support inom psykiatri och socialpsykiatri, Hans Nordén och Martin Falkman, Nationell Samverkan för psykisk hälsa, 2018
  • Peterson et al., 2012, “The Forms and Functions of Peer Social Support for People Living with HIV”
  • Dutcher et al., 2011, ‘‘Positive Examples’’: A Bottom-Up Approach to Identifying Best Practices in HIV Care and Treatment Based on the Experiences of Peer Educators
  • Rosenfeld D et al., 2018, https://www.aidsmap.com/news/sep-2018/peer-support-crucial-many-people-living-hiv
  • Positively UK – National Standards for Peer Support in HIV – ladda ner här